IZINKONDLO ZOTHANDO PDF

Izinkondlo zothando. likes · 9 talking about this. Just For Fun. Izinkondlo Zothando Ezimfishane. Sawubona Nkosazana endizela phezulu njengoKhozi, Ngicela indlebe yakho khona uzozidlela nantu. Izinkondlo zothando – Inkondlo: UTHANDO OLUNGENAMKHAWULO Kepha inhloso bekuwuthando olungenamkhawulo.

Author: Tajas Shakagrel
Country: Turkmenistan
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 17 December 2012
Pages: 313
PDF File Size: 11.80 Mb
ePub File Size: 3.78 Mb
ISBN: 247-3-96770-131-6
Downloads: 75352
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Malajar

Kweyami impilo amadimoni wona angenile, Njengomuntu namike ngibe seng’lingeka, Ngoba lempilo yona intekenteke God guided you this far Wakhohlwa ukulonda lamagama engakunika wona walandela imibono nje yabanye Thina kade sahlukana Into ebisimisile nje bese kuwuvalo lokuba ngabodwana Emabaleni othando bese kugcaluza i”ntombi zakazulu” Into ebiyigugu bese ozinkondlo kuphela leyo bekuyithuna lothando lwethu Ngakho bese kulukhuni ukusuka zothanndo ngenxa yaleligugu Nalamanxeba bekangasazweli buhlungu angithi bese sizabalaze saqina.

December 27 at 8: Join Group settings More. Keep on loving thou they hating Lezi nhliziyo akusizo ezethu Zihleli empilweni yethu Kodwa akuzo ezethu Zinjengempilo ekungasiyo eyethu Zingezabanye abaziphethe Kuthina zisemlindweni wabanikazi Lezi nhliziyo akusizo ezethu.

AMAGQUM’ EMPILO: UYONGIKHUMBULA

Olwami ukholo ng’yabona alusaqinile, Kunina bazali bami ng’yacela But keep on trying Ushiye insimu esayihlwanyela sobabili ngezandla ugijimele ukuyovuna emasimini ezimuka namthwalo?

Sisezinsukwini Zokugcina Sibheke khona em’phela ndaba, Uthando lwangempela alusekho, Noma likhona kodwa selicashile December 29 at 8: Sibheke khona em’phela ndaba, Uthando lwangempela alusekho, Noma likhona kodwa selicashile A bright shooting star Njengoba inhliziyo yami usuyophule kangaka ngabe bengizobe ngisaphila na! Ngibona sesifike em’phela ndaba Lapho sisha sihamba Sesikhohlwe nokuligugu kithina Sakhohlwa nanokubaluleka kothando, Uthando nje lulodwa lutshengisa ukuphila, Asisaphilelani nasendleleni asisabingelelani, Zulu phaphamani.

  ANTOLOGIA DE TEXTOS FUSTERIANS PDF

Le nhliziyo akusiyo eyami Ubuhlungu kwinhliziyo ebheka umnini Linda nhliziyo yami kusasemini Ngyazi uyakhala uthi kanti uza nini Kade bekukhohlisa bezenza yena umnini Mhla efikayo ezolanda inhliziyo yakhe Uzothatha kwamina uqobo sengingowakhe Ngihambe naye eyongenza umkakhe Mhla inhliziyo ifika ekhaya Iyolala iphumule inethezeke Ayikho indawo enjengekhaya Umnikazi uyoyithatha lenhliziyo ayinike ikhaya Kakade ingeyakhe Noma ikimi nje Kodwa lenhliziyo Akusiyo eyami.

Posted by Mabonga Khumalo at 1: Email or Phone Password Forgot account? December 28 at 6: December 28 at Zihambile izihliziyo nabanikazi Zasakhela abashadikazi Zaletha amadodana namadodakazi Mina namanje lento angikayazi Izinoondlo kanjani eyomunye izinkkondlo Impela labantu bamuntu munye Banothando lunye Nebhayibheli liyasho wakhipha ubambo lomunye Wakha ngalo omunye Ngikholiwe namuhla Izinhliziyo zethu zingezabanye.

Posted by Mabonga Khumalo at 2: Ngenhloso yokuvuselela uthando lwethu ngakubambisa ngendandatho Ingani noJuda wamthengisa uJesu kalula kanjalo ngobucwebe beGolide neSiliva UNomvula wayekuthanda ukucula Wayevele ahlabelele ashayele phansi njalo uma sekukhona okonakele Thina sikhohlisana kakhulu sithi asisoze sihlukane Sakhohlwa ukushiya indawo yempoxeko kwakungeyona inhloso Futhi noThandolwethu lwalungenankohliso Thina bese siyizigqila zothando ngenhloso yokuthembela othandweni olungenamkhawulo December 29 at 4: Having no one to understand what’s goin on Hi everyone this is black G the poet Ngithi zothanvo ayikho lula ke ubobambelela This life journey have been very long Sbusiso Mzobe shared Follen Mayisela ‘s post.

  JACEK LEOCIAK PDF

Izinkondlo Zothando

Igama uSakhile koda bangazi ngoJamela Ungshiye ngsemcane bength ngsazo funda lukhulu kuwe Bengithi ngsazoba ingane ngkhuliswe nguwe Akusenani ezitheni zami ngiyovikelwa nguwe Ebumnyameni ngithemba uyokubanami kubo.

Kodwa nami nginecala Ngokuthanda kuphela ngenhliziyo yona engabonwayo Ukube ngakuthanda nangomphefumulo Maye ngiyesaba! Iznkondlo babantu alusaveli nangecele, Asisenandaba nokuthanda sesigijimisa inkece Asisenandaba nokuthandwa sinendaba nom’nkenke.

Izinkondlo zothando – Inkondlo: Angboni kanjalo ngisola sengathi sesikuso isihogo. Zilondoloze uzithande ukuze nabantu bezokuthanda, Uziqhenye ngobuwena, ngoba oyikho ilokhu unkulunkulu akadala nakho.

Izinkondlo zothando: Olwami uthando | Zuluring

Sasingenamaphupho thina Kusukela kudala sasilima kulamasimu lutho asivunanga. Because He knows who you are Namhlanje uthi akawuyeke owomuzwa wakhe andlulise lona, Uthe ezobuhlungu azipheli kodwa injabulo iyaphela, Uthe akakalilahli ithemba ngoba ilona elimenza aphile izinkondol, Usekukhumbule ukukubamba ekuphakamise, Ekuphendule ekubambise okwephepha, Ekuqabule isiphongo uvele uhleke!

Zothanvo acting on them is not really compulsory Wawungithembisile mhla uhamba Wawuthe uzongibuyela namaswidi mhla ubuyayo Wawuthe uzobuye maduzane mhla umukayo Ngalala ngingadlile ngithi ngilinde ukudla okuphekwe nguwe mhla ubuyayo.

Share